Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 25.05.2016.
Tema realizirana: 25.05.2016.
Napomena:

Obaveza iz prošle godine – Tema se predlaže s ciljem zaštite interesa Grada Sarajeva u Vijećnici.
Odluka o upravljanju i zaštiti objekta Vijećnice.
Na prijedlog Administrativne komisije usvojen zaključak.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 24/16 od 16.06.2016. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik