Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Grad Sarajevo izdvaja sredstav za stipendiranje učenika srednjih škola, ali prioritetan kriterij u toj odluci nije izvrsnost učenika. Gradsko vijeće cijeni da je potrebnio dodatno potaknuti učenike koji ostvaruju vanprosječne rezultate u školskim i vanškolskim aktivnostima.
Pravna osnova: Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Stipendiranje izvrsnosti učenika definisalo bi se odlukom Gradskog vijeća kojom bi se stipendirali oni učenici koji su ostvarili značajne rezultate iz predmeta čija su takmičenja zvanično organizovana od strane nadležnih ministarstava na nivou Kantona, Federacije BiH, Bosne i Hercegovine, kao i međunarodno učešće.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica