Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Komisija za izbor i imenovanja je u postupku razmatranja prijava kandidata za izbor pravobranioca Grada Sarajeva u tekućoj godini uočila određene manjkavosti i u proceduri i u sadržaju propisanom važećom odlukom.
Pravna osnova: Sadržan u Odluci o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva i u Zakonu o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH.
Tema programirana: 26.01.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Predmet Odluke ostaje jednak kao i u važećoj Odluci, s tim da se bolje razrade kriteriji za ocijenjivanje kandidata prije formiranja liste.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica