Rok:
Status: Povučen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 74. Statuta Grada Sarajeva, a prema Politici Grada Sarajeva za mandatni period 2016.- 2020.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana: 29.05.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Potrebno je urediti način provođenja Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen obilježja i spomen ploča na području grada Sarajeva, budući da se organi Grada Sarajeva susreću sa problemima pri provođenju Elaborata.

Odluka povučena od strane Predlagača.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik