Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.02.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Obaveza donošenja Odluke o provođenju Elaborata je sadržana u samom elaboratu, a omogućit će skraćenje dugotrajnih procedura uz detaljnije preciziranje prava, obaveza i nadležnosti u donošenju rješenja za postavljanje i održavanje spomenika.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik