Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.06.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Kluba gradskih vijećnika SBB, odnosno Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za Statut i akte