Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.02.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Predloženim propisom , se potrebno, u saradnji s nadležnim organima i službama Kantona Sarajevo, odnosno gradskih općina odrediti o načinu realizacije podnesene inicijative.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik