Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Prijedlog da Gradsko vijeće pristupi podizanju spomenika sa prijedlogom puta do podizanja spomenika (lokacija, javni konkurs, idejno rješenje) i visine sredstava koja se planiraju izdvojiti za podizanje spomenika.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik