Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Odluka Gradskog vijeća da pristupa predmetnom projektu s prijedlogom za formiranje fonda za ovu namjenu u Budžetu Grada Sarajeva i s prijedlogom za način i uvjete za utvrđivanje objekata koji će se uvrstiti u predmetni projekt.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik