Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uvjeti
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Odlukama koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva formirana je firma EYOF 2019. d.o.o. čiji je mandat provođenje organizacionih priprema i organizacija EYOF 2019. Obzirom da će se ova sportska manifestacija okončati 2019. prestaje potreba za dalje egzistiranje ove firme. Opreza radi, rok za prestanak rada firme treba uskladiti sa obavezama koje će nastupiti prema EOK nakon održane manifestacije.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik