Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva i član 7. Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/11 i 21/16)
Tema programirana: 26.09.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Razlog podizanja spomenika (osoba, događaj), idejno rješenje, precizno određena micro lokacija, podaci o načinu finansiranja, nosilac realizacije Grad Sarajevo, rokovi i finansijska sredstva potrebna za podizanje spomenika.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za spomenike