Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Obrađena inicijativa.
Pravna osnova: Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo.
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratatak sadržaj materijala:
Obavezni elementi iz gradskog propisa


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za spomenike