Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Realizacija inicijative za podizanje spomenika.
Pravna osnova: Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo.
Tema programirana: 23.02.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlučivanje o podizanju spomenika, lokacija i idejno rješenje, te finansiranje.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica