Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1 Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.03.2019.
Tema realizirana: 26.03.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Grad Sarajevo ima obavezu da baštini sjećanje na četvorogodišnju opsadu Sarajeva u 20. stoljeću. Ta činjenica se ne smije zaboraviti kako se zlo ne bi ponovilo. Ciljna grupa je domaća javnost, posebno mladi ljudi, ali i međunarodna zajednica. U Sarajevu su se branile univerzalne vrijednosti modernog svijeta. Trebalo bi utvrditi datum početka i kraja opsade kao vremenski okvir jer nema niti jedan relevantan dokument koji o tome govori. Odlukom treba utvrditi šta se želi postići obilježavanjima opsade Grada, ko su subjekti u obilježavanju, prostor i finansijski resursi. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je kroz svoje presude utvrdio odgovornost za zločine u opkoljenom Sarajevu. Sa podacima raspolaže Informativni centar o MKSJ.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik