Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1 Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.07.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i treba svake godine, na sistemski način podsjećati, prije svega međunarodnu javnost, da se u Srebrenici dogodio genocid. Ta činjenica je utvrđena kroz presude MKSJ. Dokazni materijal se može naći u Informativnom centru o MKSJ u Sarajevu. Ova Odluka bi trebala definirati događaje koji će biti usmjereni prema međunarodnoj javnosti, putem diplomatskog kora u Sarajevu, ali i putem gostujućih programa koji bi se realizirali na međunarodnoj sceni. Svrha je podsjećati da se genocid desio u vremenu i prostoru za koje su mislili da se poslije holokausta nikada više neće desiti. Krajnji cilj je ne zaboraviti i pamtiti, ali i prepoznati uzroke.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik