Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 18/10 i 43/16).
Tema programirana: 25.10.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom o korištenju i održavanju uređenih vodotoka na području grada Sarajeva potrebno je urediti prenesenu nadležnost koju Grad Sarajevo ima.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica