Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Zakonska obaveza.
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o izvršenju Budžeta.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica