Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 30.10.2019.
Tema realizirana: 30.10.2019.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik