Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 20.12.2017.
Tema realizirana: 20.12.2017.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 01/18 od 04. januar 2018. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik