Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 21.12.2016.
Tema realizirana: 28.12.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Odluka o izvršavanju Budžeta grada Sarajeva za 2017. godinu usvojena na Šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 26.07.2017. godine


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine kantona Sarajevo'', broj 3/17 od 19.01.2017. godine; ''Službene novine kantona Sarajevo'', broj 31/17 od 10.08.2017. godine;

Predlagač teme: Gradonačelnik