Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 5. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.02.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prijedlog sadrži rješenja proizišla iz preispitivanja važećeg propisa a s ciljem ostvarivanja većeg prihoda i uticaja pri odobravanju korištenja imena Sarajevo


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik