Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana: 29.05.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Odredbe o logotipu Grada Sarajeva i njegovom grafičkom dizajnu.
Obrazloženje: Logotip Grada Sarajeva je potrebno urediti kao značajan element cjelovitog vizuelnog identiteta Grada baziran na umjetničkoj simbiozi tradicionalne i moderne simbolike Sarajeva, a koji do sada nije propisan.U okviru budućeg cjelovitog vizuelnog identiteta Grada Sarajeva, logotip svojim dizajnom treba da povezuje stare i nove simbole kroz svoju tipografiju, pripadajući znak i ostale grafičke elemente. Odredbama o obaveznom načinu isticanja zastave Grada Sarajeva, uz zastavu države Bosne i Hercegovine, uz zastavu Kantona Sarajevo, kao i uz zastave gradskih općina Grada Sarajevo.
U praksi se pokazalo da se isticanja zastave Grada Sarajeva uz državnu zastavu Bosne i Hercegovine, zastavu Kantona Sarajevo i zastave gradskih općina vrši različito od prilike do prilike. Takva praksa se treba promjeniti, na način da se tačno precizira položaj i redoslijed isticanja svake od zastava.Odredbama o zabrani isticanja dotrajalih, neurednih, poderanih i na drugi oštećenih zastava i grbova Grada Sarajeva. Dotrajale, neuredne i oštećene zastave Grada Sarajeva u javnom prostoru, javnost može asocirati na nemar i izostanak svijesti o zastavi i grbu kao simbolu Grada Sarajeva.
Navedenim prijedlozima cilj je unaprijediti dignitet i ugled Grada Sarajeva kroz isticanje gradskih simbola. Izmjene i dopune se odnose na Oduku o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/06 - prečišćeni tekst i 33/07).


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik