Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Postojeću Odluku je potrebno izmijeniti ili sačiniti novu odluku na način da se izvrši revidiranje postojećih kriterija za stipendiranje učenika i shodno tome da se revidira i bodovni sistem.
Pravna osnova: Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se utvrđuju način, kriteriji i postupak stipendiranja učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva. Revidiranje je potrebno vršiti u pravcu prepoznavanja stanja socijalne potrebe (bodovni sistem koji prepoznaje i jasno definiše takvu osjetljivu kategoriju), postignutih rezultata kroz prosječne ocjene i da se stimuliraju učenici strukovnih/zanatskih škola kroz povećanje broja bodova.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica