Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Važeća Odluka i Zaključci Komisije za spomenike Gradskog vijeća
Tema programirana: 27.01.2016.
Tema realizirana: 27.01.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik