Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Važeća Odluka i zaključci Komisije za spomenike Gradskog vijeća
Tema programirana: 27.04.2016.
Tema realizirana: 27.04.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Komisije za spomenike i Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 21/16 od 26.05.2016. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik