Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Svrha predlaganja materijala je u obavezi usklađivanja ove Odluke sa važećom Odlukom o oranizaciji organa uprave Grada Sarajeva i sistematizovanim radnim mjestima.
Pravna osnova: Član 60. Zakona o platama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10 i 111/12), kojim je propisano da se koeficijenti i platni razredi zaposlenih u organima vlasti kantona, grada i općine utvrđuju odlukama gradskih i općinskih vijeća o platama i naknadama.
Tema programirana: 26.01.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Usklađivanje odredbi Odluke sa organizacijom organa uprave Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica