Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.01.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Komisija za Statut i akte predlaže da se Odluka izmijeni i dopuni jasnijom normom vezano za naknade za rad radnih tijela Gradskog vijeća (stalnih, privremenih, odnosno povremenih)


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Administrativna komisija Gradskog vijeća