Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.03.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Osnivanjem Gradske službe za inspekcijski nadzor ukazala se potreba da se u predmetnim odlukama, na što precizniji i detaljniji način, definišu poslovi inspekcijskog nadzora, u predmetnim oblastima.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik