Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Uočene su određene neusklađenosti odluke sa zakonom o vodama, a posebno u dijelu koji se odnosi na opis javnog vodnog dobra u vlasništvu Grada Sarajeva, te je, prije predlaganja odluke, potrebno riješiti određena prethodna pitanja u saradnji s nadležnim ministarstvom Kantona Sarajevo.
Pravna osnova: Član 26 stav 1. tačka 17. Statuta Grada Sarajeva i član 74. Statuta Grada Sarajeva, te Zakon o vodama F BiH i Zakon o vodama KS.
Tema programirana: 26.10.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se uređuje održavanje uređenih vodotoka na području Grada Sarajeva, uređuje se upravljanje, korištenje, zaštita, održavanje i čuvanje, te finansiranje i druga pitanja od zančaja za upravljanje vodotocima u skladu sa zakonom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica