Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Ukoliko se riješe prethodna pitanja sa nadležnim ministarstvom KS, i provede javna rasprava o nacrtu akta, izradit će se izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i utvrditi prijedlog odluke za Gradskog vijeće.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 17. Statuta Grada Sarajeva i član 74. Statuta Grada Sarajeva, te Zakon o vodama F BiH i Zakon o vodama KS.
Tema programirana: 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se uređuje održavanje uređenih vodotoka na području Grada Sarajeva, uređuje se upravljanje, korištenje, zaštita, održavanje i čuvanje, te finansiranje i druga pitanja od značaja za upravljanje vodotocima u skladu sa zakonom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica