Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.09.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Prateći primjenu Etičkog kodeksa izabanih zvaničnika, Etičko vijeće Gradskog vijeća je konstatiralo da je važeći kodeks potrebno preispitati, te eventualno predložiti izmjene i dopune.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Etičko vijeće