Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: Kad se steknu uvjeti
Tema realizirana: 26.07.2017.
Napomena:

Usvojen Amandman na prijedlog Kluba gradskih vijećnika Naše stranke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona sarajevo'' broj 31/17 od 10.083.2017. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik