Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 54/18).
Tema programirana: 29.01.2020.
Tema realizirana: 29.01.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Odluke je uključivanje gradskih vijećnika u razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća za školsku 2019/2020. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/20 od 13.02.2020. godine.

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja