Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog - Skraćeni postupak
Razlog: Komisiju za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za školsku 2022./2023. godinu čine predstavnici Gradskog vijeća.
Pravna osnova: Odluka o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća za školsku 2021./2022. godinu.
Tema programirana: 25.01.2023.
Tema realizirana: 25.01.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Odluke je uključivanje gradskih vijećnika u razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća za školsku 2022./2023. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/23 od 09.02.2023. godine

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja