Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Program stipendiranja učenika srednjih škola.
Tema programirana: 30.01.2019.
Tema realizirana: 30.01.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Cilj Odluke je uključivanje gradskih vijećnika u razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/19 od 21.02.2019. godine.

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja