Rok:
Status: Razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.02.2018.
Tema realizirana: 31.01.2018.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Odluke je uključivanje gradskih vijećnika u razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/18 od 15.02.2018. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik