Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.02.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Odluke je uključivanje gradskih vijećnika u razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik