Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 26.04.2017.
Tema realizirana: 13.03.2017.
Napomena:

Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2016/2017 školsku godinu


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona sarajevo'' broj 12/17 od 30.03.2017. godine

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja