Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 28.10.2020.
Tema realizirana: 09.12.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Imenovanje članova Odbora.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/20 od 17.12.2020. godine.

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja