Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”
Tema programirana: 21.11.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Imenovanje članova Odbora.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja