Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o uslovima i načinu dodjele ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ – provođenje gradskog propisa
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja