Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o uslovima i načinu dodjele ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ – provođenje gradskog propisa
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana: 23.11.2016.
Napomena:

Odluka o obrazovanju Odbora za dodjelu ''šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva'' u 2017. godini


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja