Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Navedeno u opisu sadržaja materijala.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 23.02.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Dopuna Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo na način da se uoči obilježavanja svakog zvaničnog vjerskog praznika svih konfesija u Bosni i Hercegovini organizuje posjeta poglavarima vjerskih zajednica u delegaciji koju bi činilo rukovodstvo Grada Sarajeva i članovi Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica