Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.06.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Budući da Akcioni plan rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva koji je bio donesen za prethodni trogodišnji period nije bio realiziran zbog nedostatka finansijskih sredstava, potrebno je preispitati taj plan, uskladiti ga sa aktuelnim razdobljem i predložiti Gradskom vijeću na usvajanje, uz paralelno planiranje finansijskih sredstava za njegovu realizaciju u narednom periodu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik