Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, političkih stranaka, udruženja građana i samostalnih privrednika.
Pravna osnova: Član 22. i 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 100/13 i 32/19 - Odluka Ustavnog suda Federacije BiH), u skladu sa odredbama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija („Službeni list SRBiH“, br. 33/77, 12/87, 30/90, „Službeni list RBiH“, br. 3/93 i 13/94 i „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 14/97 i 29/09), te na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 51/09) i člana 26. stav (1) tačka 2. i člana 73. stav (2) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 – prečišćeni tekst).
Tema programirana: 26.04.2023.
Tema realizirana: 26.04.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i mjerila, uslovi, način i postupak dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija (u daljnjem tekstu: poslovne prostorije), zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina i način plaćanja zakupnine, ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/23 od 18.5.2023.

Predlagač teme: Gradonačelnica