Rok:
Status: Povučen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 16. Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 31.03.2021.
Tema realizirana: 08.03.2021.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti.
*****
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja - prof dr. Arzija Pašalić
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti- prof. Asim Horozić
Odluka dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite-Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo "Oaza".
Oluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“u 2021. godini za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva-fra Ivo Marković
Oduke usvojene 08.03.2021. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/21 od 18.03.2020. godine.

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”