Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 13.03.2019.
Tema realizirana: 13.03.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti.

******
Na 25. sjednici Gradskog vijeća od 13.03.2019. godine usvijene odluike:
Odluka o dodjeli “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti (Prof.dr. Franjo Topić)
Odluka o dodjeli “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite (Prof.dr. Fahrudin Smajlović)
Odluka o dodjeli “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Bogić Bogićević)
i objavljene u "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/19 od 28.03.2019. godine


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/19 od 28.03.2019. godine.

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”