Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”
Tema programirana: 28.03.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”