Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017.
Tema realizirana: 13.03.2017.
Napomena:

- Odluka o dodjeli ''Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva'' kandidatu za doprinos u Oblasti nauke i obrazovanja;
- Odluka o dodjeli ''Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva'' kandidatu za doprinos u Oblasti kulture i umjetnosti;
- Odluka o dodjeli ''Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva'' kandidatu za doprinos u drugim oblastima rada i
stvaralaštva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona sarajevo'' broj 11/17 od 23.03.2017. godine

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”