Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost iz Odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 15. stav 2. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva.
Tema programirana: 22.02.2023. 25.10.2023.
Tema realizirana: 25.10.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.
Na 32. Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 25.10.2023. usvojene su:
Odluka o dodjeli priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva" (Gervasio Sánchez)
Odluka o dodjeli priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva"(Francois Tanguy, posthumno)
Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Riccardo Muti)
Odluka o dodjeli Priznanja “Plaketa Grada Sarajeva” (Goran Bubalo, posthumno)
Odluka o dodjeli Priznanja „Plaketa Grada Sarajeva” (Tea Temim)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 44/23 od 19.10.2023.

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja