Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Godišnja aktivnost iz Odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 15. stav 2. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva.
Tema programirana: 23.02.2022. 26.10.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja